p2hv{}erlappingourstyleplease{position:absolute;top:0;left:0;bottom :0;widthpx;padding:0;margin:0;overflow:auto}.p2hv. Wabo 1 oktober o.a.. Woningwet Wet Ruimtelijke ordening. Wet milieubeheer. Wet op de waterhuishouding. Natuurbeschermingswet. 1 Rapport in het kader van afstudeeropdracht L E I D R A A D B R A N D V E I L I G H E I D v o o r b e s t a a n d e z o.

Author: Kagagami Vudogor
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Art
Published (Last): 7 November 2014
Pages: 212
PDF File Size: 6.41 Mb
ePub File Size: 12.48 Mb
ISBN: 814-2-86404-420-4
Downloads: 39352
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkree

In de Woningwet is een algemene verslagverplichting voor burgemeester en wethouders opgenomen ten aanzien van ruimtelijke ordening en bouwregelgeving. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Ook hier is aangesloten bij de terminologie uit de Wabo. De secretaris van de welstandscommissie is geen lid van de welstandscommissie. Ingeval deze onderdelen deel uitmaken van de aanvraag om een omgevingsvergunning om te bouwen is het niet logisch om het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn hierop van toepassing te laten zijn.

Dit omgevingsveryunning is niet uitgewerkt in de MBV. De Wabo is, zoals de Woningwet dit al vele jaren is, een lex specialis ten opzichte van de Awb. Ingeval deze onderdelen deel uitmaken van de aanvraag om vergunning, is het niet logisch om het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn hierop van toepassing te laten omgevingzvergunning.

Afschuining van straathoeken artikel 2. Volgens artikel 13a van de Woningwet kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar van een bouwwerk dat ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’ aanschrijven om die strijdigheid op te heffen.

Tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden brengt artikel 4: Indien de aard van het bouwplan daartoe aanleiding geeft, kan het bevoegd gezag in een voorwaarde bij indieninvsvereisten omgevingsvergunning bepalen dat de desbetreffende gegevens en bescheiden alsnog moeten worden verstrekt voordat met de bouw mag worden begonnen. Dat tijdstip moet dan zodanig worden gekozen dat eventuele sprekers voldoende tijd hebben om zich op de vergadering voor te bereiden.

  HP2-Z18 EXAM PDF

Dit hoeft niet wanneer er voor het desbetreffende bouwwerk geen redelijke eisen van welstand gelden omdat de gemeenteraad op basis van art. Paragraaf 3 Verplichtingen tijdens het slopen. Een negatief advies kan voor het bevoegd gezag aanleiding zijn de omgevingsvergunning te weigeren. Desondanks is het inbouwen van een moment voor indifningsvereisten aanvrager om zijn aanvraag toe te lichten zeer zinvol.

De op grond van artikel 2. Lid 4, onder f. Het begrip gebouw is bepaald in artikel 1 van de Woningwet. De strekking van dit voorschrift is, dat bij een eenmaal gerealiseerd bouwwerk bepaalde onderdelen aan een bouwwerk aangebracht kunnen worden als vrij bouwen met overschrijding van de toegelaten hoogte.

Indien de tegenoverliggende rooilijn plaatselijk is onderbroken geldt ter plaatse van die onderbreking de verst verwijderde van de beide ter weerszijden van kmgevingsvergunning onderbreking voorkomende rooilijnen. De Algemene wet bestuursrecht Awb geeft algemene regels voor het rechtsverkeer tussen burger en overheid.

Voor de leden worden plaatsvervangers aangewezen. Deze wet houdt in dat na ontvangst van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, door het bevoegd gezag wordt beoordeeld of over de aanvrager een integriteitadvies wordt gevraagd bij het Bureau BIBOB.

Wabo onder de loep by Ruud van den Busken on Prezi

Voor deze bedrijven kan tot op zekere hoogte tegemoet worden gekomen aan op bedrijfstechnische gronden gebaseerde verlangens. De indieningsereisten is als volgt:. Dit geldt onder meer voor de gevallen waarin Afdeling 3. Daarbij moeten de onderdelen van dat gebouw, bedoeld in artikel 2. Het eerste lid strekt tot bescherming van het vergunningplichtige bouwwerk en de veiligheid van de bewoners of gebruikers daarvan. Sinds geeft de Woningwet wel enige duidelijkheid in art.

  FR307 DATASHEET PDF

Voor wat betreft de milieuwaarden zijn de afstanden ten opzichte van hinderveroorzakende activiteiten dan van groot belang. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in:. De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen Bevi. Dit betreft het zgn. De Indieningsbereisten vervangt op dit punt het Besluit indieningvereisten aanvraag bouwvergunning.

Afgeweken zou kunnen worden wanneer het een gebouw betreft, dat aansluit bij omgevingssvergunning bebouwing, die onder vigeur van vroegere voorschriften hoger is dan indieningsvereisyen is toegelaten. De openbaarheid van welstandsvergaderingen zal bijdragen aan de vermaatschappelijking van het welstandstoezicht. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 januari. De voor dit artikel van belang zijnde beperking, die artikel 3, onderdeel 7, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht kent betreft een uitbreiding van het bebouwd oppervlak.

Bouwverordening gemeente Groesbeek 2015

Het vragen van een advies door het bevoegd gezag is facultatief. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van:. Wellicht ten overvloede is hier nogmaals vermeld dat deze bepaling alleen van toepassing is indien er geen bestemmingsplan, beheersverordening of projectbesluit van kracht is.